Przejdź do treści

Usługi księgowo-kadrowe

Zakres obsługi księgowej:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie księgi przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji ryczałtu,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie i wysyłanie deklaracji PIT, CIT, VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • sporządzanie sprawozdawczości do GUS i NBP.
 • W ramach świadczonej usługi księgowej Spółka zobowiązuje się do wykonywania następujących czynności na rzecz Klienta:
 • prowadzić dokumentację księgową Klienta
 • prowadzić odrębną ewidencję dla celów podatku od towarów i usług;
 • sporządzać deklaracje podatkowe w zakresie podatku dochodowego Klienta oraz podatku od towarów i usług VAT,
 • prowadzić ewidencję środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzić ewidencję wyposażenia,
 • prowadzić obsługę PFRON Klienta (nie dotyczy pracowników Klienta).
 • W ramach zawieranej umowy Spółka zobowiązuje się do:
 • wykonywania z należytą starannością oraz w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa,
 • dokonywania oceny dowodów księgowych w świetle prawa podatkowego wraz z ujęciem w ewidencjach,
 • ustalania wysokości zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i podatek od towarów i usług VAT,
 • informowania Klienta, zgodnie z jego życzeniem: osobiście w siedzibie Usługodawcy, telefonicznie, mailowo, o wysokości zobowiązań podatkowych, w terminie umożliwiającym ich zapłatę (max. 10 dni kalendarzowych od dnia otrzymania dokumentów księgowych), tj. podatki dochodowe do 20-ego, podatek VAT do 25-ego każdego miesiąca za miesiąc ubiegły,
 • reprezentowania Klienta przed Urzędem Skarbowym w sprawach związanych z prowadzoną przez Niego działalnością objętą niniejszą umową oraz podpisywania deklaracji podatkowych w okresie trwania niniejszej umowy, po złożeniu odpowiedniego pełnomocnictwa.
 • Każdemu Klientowi zapewniamy:
 • bezpłatny odbiór i zwrot dokumentów,
 • pomoc w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia działalności,
 • reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi.
 • Usługi kadrowo płacowe
 • Zakres obsługi kadrowo – płacowej:
 • sporządzanie list płac, pasków płacowych ustalanie zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, F. Pr. oraz FGŚP, sporządzanie deklaracji rozliczeniowych i zgłoszeniowych do ZUS
 • przygotowanie poleceń księgowania dla księgowości
 • sporządzanie zestawień potrąceń dla księgowości
 • sporządzenie kalkulacji zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie umów o pracę, zlecenie, dzieło, kontraktów managerskich, powołania
 • rozliczanie i sporządzanie wzorów umów zleceń i umów o dzieło oraz innych umów cywilnoprawnych
 • rozliczanie i sporządzanie dodatkowych świadczeń pracowniczych (w tym m.in. dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, PPE, ryczałtu samochodowego itp.)
 • prowadzenie korespondencji z imieniu Klienta Urzędem Skarbowym w zakresie spraw związanych z płacami
 • prowadzenie korespondencji w imieniu Klienta z ZUS w sprawach dot. pracowników Klienta
 • składanie wniosków o zaświadczenie o niezaleganie w ZUS (na wniosek księgowości)
 • sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych PIT-11, PIT-4R, PIT8AR, IFT-1
 • pełnienie funkcji administratora systemu PFRON, sporządzanie miesięcznej deklaracji DEK-I-O oraz rocznej deklaracji dotyczącej wpłat na PFRON oraz prowadzenie korespondencji w imieniu Klienta z PFRONE-em
 • obsługa systemu SODiR oraz prowadzenie korespondencji w imieniu Klienta z PFRON-em
 • sporządzanie i ewidencja dokumentów związanych z zatrudnieniem, zmianą warunków zatrudnienia oraz rozwiązaniem stosunku pracy
 • rozliczanie pracowników z wykorzystywanych dni urlopów wypoczynkowych oraz innych przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych stosownie do przepisów Kodeksu Prac
 • prowadzenie ewidencji oraz kontrola ważności wstępnych oraz okresowych badań lekarskich oraz szkoleń BHP
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących spraw personalnych do Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie danych wynikających z systemu kadrowo-płacowego.
 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na wniosek pracownika Klienta
 • sporządzanie raportów wewnętrznych na podstawie danych zawartych w systemie kadrowo-płacowym według wzorów dostarczonych przez Klienta
 • obsługa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz dokumentów z nim związanych
 • nadzór nad kompletnością dokumentów kadrowo-płacowych
 • comiesięczne ustalanie obowiązku sporządzania informacji CIT-ST oraz w przypadku zaistnienia obowiązku – jej sporządzenia
 • obsługa egzekucji pracowników, korespondencja
 • rozliczanie pracowników zagranicznych
 • kompletowanie akt osobowych pracowników po przekazaniu dokumentacji

Zasady współpracy

 • Możliwość negocjacji umowy przed jej podpisaniem. Umowę przesyłamy po wstępnym zatwierdzeniu oferty
 • Dostarczenie dokumentów do biura w terminie do 7 dnia każdego miesiąca – możliwe warianty:
 • przekazanie skanów dokumentów do 7 dnia każdego miesiąca i wysyłka oryginałów pocztą
  • przekazanie oryginałów dokumentów do 7 dnia każdego miesiąca osobiście przez Klienta
  • odbiór oryginałów dokumentów do 7 dnia każdego miesiąca osobiście przez przedstawiciela biura (w promieniu do 30 km od siedziby biura po uprzednim ustaleniu terminu i miejsca odbioru)
  • inne ustalone indywidualnie
 • Po zaksięgowaniu i dokonaniu wszelkich rozliczeń, tj. w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania dokumentówdrogą mailową przesyłamy Państwu informację o wynikach firmy oraz zobowiązaniach wobec urzędów skarbowych,
 • Dzięki otrzymanemu pełnomocnictwu, deklaracje podpisywane są przez nas kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysyłane przez Internet do Urzędu Skarbowego,
 • Na koniec miesiąca ustalamy szczegóły dotyczące kadr i płac. Dzięki otrzymanym od Państwa informacjom opracowujemy dokumenty i deklaracje (podpisane przez nas kwalifikowanym podpisem elektronicznym i wysłane przez Internet do ZUS i US). Przesyłamy Państwu informację o zobowiązaniach wobec ZUS i US.Korzyści:
 • Oszczędność czasu i pieniędzy – możliwość wysyłki dokumentów elektronicznie lub kurierem na nasz koszt (w przypadku Klientów, których wartość umowy jest wyższa niż 1500 zł/m-c)
 • Możliwość współpracy z ekspertami i praktykami
 • Wsparcie ekspertów różnych dziedzin, w tym szkoleniowe, biznesowe i fundraisingowe (ESB to nie tylko usługi księgowe, ale to również możliwość korzystania z usług ekspertów różnych dziedzin. Dla klientów biura księgowego pozostałe usługi biura w cenie do 10% niższej o ceny standardowej)
 • Możliwość skorzystania z oferty AT MY OFFICE – w przypadku klientów zatrudniających powyżej 25 osób i generujących dokumenty powyżej 200 szt./m-c oferujemy prowadzenie księgowości w Państwa siedzibie 
 • Brak sztywnej oferty – cena usługi uzależniona od faktycznej liczby pracy (np. liczby dokumentów i pracowników)
 • Wsparcie w zakresie rozliczenia różnego rodzaju dotacji – cena ustalana indywidualnie
 • Oszczędność czasu – istnieje możliwość scedowania na nas spraw formalnych, poprzewystawionemu przez Państwa pełnomocnictwu (będziemy Państwa reprezentować w US i ZUS). 
 • Precyzję i przejrzystość – na etapie negocjacji umowy zostaną jasno określone warunki współpracy, dotyczące sposoby realizacji umowy, jak i ceny usługi.